101 Caffè Srl
Kvalitná káva v podoch a kapsulách

Ponuka a predaj produktov prostredníctvom internetových stránok www.101caffe.sk sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade so zákonnými predpismi o zmluvách uzatváraných mimo obchodných priestorov a najmä podľa ustanovení talianskeho nariadenia vlády č. 206 zo dňa 6. septembra 2005 (Spotrebiteľský zákonník). 

Zmluvné strany
Zmluvnými stranami sú:
- 101 Caffè Srl (ďalej len 101CAFFE’) so sídlom v Buccinasco (Miláne), Via dei Lavoratori 8/10, Obchodný register Obchodnej komory v Miláne, DIČ a IČ DPH: 07444950963,
- zákazník: konečný spotrebiteľ, resp. fyzická osoba alebo spoločnosť/živnostník, ktorý koná za iným účelom ako je jeho predmet podnikania alebo povolanie, identifikovaný prostredníctvom stránky www.101caffe.sk, ktorý uzavrel objednávku prijatú zo strany 101CAFFE’.

Uplatnenie a zmena všeobecných obchodných podmienok
Uzatvorením objednávky predpísaným spôsobom zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami poskytnutými počas nákupného procesu a že v celom rozsahu prijíma všeobecné obchodné podmienky. 101CAFFE’ si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky, pričom zmenu oznámi na tejto stránke. Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa uplatňujú, sú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia objednávky. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť po uverejnení na internetových stránkach.

Registrácia na stránkach
Registrácia prostredníctvom používateľského mena a hesla je povinná. Je možné objednať si dopravu tovaru na inú adresu, ako je adresa určená pri registrácii. Odporúčame uvádzať aj kontaktné telefónne číslo, ktoré bude použité výlučne na účely doručenia tovaru kuriérom.

Ak chcete zrušiť svoju registráciu na stránkach www.101caffe.sk, stačí poslať e-mail na adresu: e-slovakia@101caffe.it.

Vlastnosti a ceny produktov a služieb
Obrázky produktov nemusia úplne vystihovať ich vlastnosti, ale môžu sa od zobrazovaných farieb, rozmerov, produktov a doplnkov odlišovať. Všetky doplňujúce informácie pre nákup je nutné považovať za jednoduché všeobecné informácie, ktoré sa nevzťahujú na skutočné charakteristiky konkrétneho produktu.
Výrobky sú ponúkané za cenu uvedenú na internetových stránkach v deň, keď dôjde k uzatvoreniu objednávky. 
Kávové produkty sa sťahujú z predaja 4 mesiace pred dátumom spotreby. 
Ceny sú vrátane DPH, ktorá bude podrobne uvedená na faktúre - doklade o kúpe produktu.
Ceny nezahŕňajú dopravné a balné poplatky (vo výške 11 až 15 EUR v závislosti od hmotnosti), ktoré sú uvedené v záverečnej časti pred odoslaním objednávky a upresnené v potvrdení objednávky zaslanom zákazníkovi prostredníctvom e-mailu.

Uzatvorenie objednávky
Objednávky je možné realizovať len z nasledujúcich území a pre tieto územia: Talianska republika, republika San Maríno, mesto Vatikán a celé európske spoločenstvo.
Objednávky sú obmedzené minimálnym alebo maximálnym množstvom a produkty sú ponúkané v rámci dostupnosti na sklade.
Prípadné zľavové kódy poskytované spoločnosťou 101CAFFE’ alebo jej prípadnými partnermi sú platné pre produkt a po dobu uvedenú na danom zľavovom kupóne. Zľavové kódy nie je možné preplatiť a nie sú kumulatívne. Pre využitie zľavy alebo ponuky súvisiacej so zľavovým kódom je potrebné zadať kód kupónu do príslušnej kolónky pri kontrole a potvrdení objednávky na stránke. V prípade, ak zľavový kód nevložíte pri zadaní objednávky, túto objednávku už nebude možné zrušiť a vložiť zabudnutý kód.
Neprijímame objednávky od osôb, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť. 
Jednotlivé kroky objednávky pre uzavretie kúpnej zmluvy sú na týchto stránkach jasne označené prostredníctvom popisných textov a grafiky.
Prípadné chyby pri zadávaní údajov je možné pred odoslaním objednávky opraviť.

Potvrdenie prijatia objednávky a jej akceptovanie
Pri prijatí každej objednávky 101CAFFE’ automaticky zákazníkovi odošle potvrdenie o prijatí prostredníctvom e-mailu, v ktorom budú zhrnuté všetky podrobnosti objednávky. Po prijatí každej objednávky 101CAFFE’ overí dostupnosť objednaného produktu a až po tejto kontrole oznámi akceptovanie objednávky a dodanie produktu.
V prípade, že 101CAFFE’ nedokáže prijatú objednávku vybaviť, bezodkladne to oznámi zákazníkovi.
Zákazník nemá žiaden nárok na odškodnenie alebo náhradu a vylúčená je aj akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná zodpovednosť za priame alebo nepriame škody na zdraví alebo na majetku v dôsledku neakceptovania objednávky.

Akceptované spôsoby platby
101CAFFE’ prijíma platby prostredníctvom nižšie uvedených systémov: 
- platba vopred bankovým prevodom (bankové poplatky za platbu znáša v plnom rozsahu objednávateľ);
- platobné karty (American Express, Visa alebo Mastercard);
- PayPal: on-line platobný systém, ktorý umožňuje akémukoľvek podniku alebo spotrebiteľovi s e-mailovou adresou po registrácii posielať a prijímať platby. Platba sa vykonáva cez platobnú platformu PayPal.

Dodanie produktov
Produkty je možné dodať a doručiť výlučne na území Talianskej republiky, San Marína, mesta Vatikán a celého európskeho spoločenstva. 101CAFFE’ dodá zakúpené produkty výhradne na určené miesto uvedené v jednotlivých objednávkach. Neakceptujeme zásielky do P. O. Boxov.
101CAFFE’ prostredníctvom kuriéra vyexpeduje produkty objednané zákazníkom na ním uvedenú adresu približne do 24 hodín od akceptácie objednávky. Tovar bude doručený vo všeobecnosti do 2 pracovných dní. Uvedené lehoty doručenia tovaru sú len orientačné.
Približné náklady na poštovné sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke, v závislosti od celkovej hmotnosti objednaného tovaru, sú fakturované na základe taríf uvedených na stránke k dátumu zaslania samotnej objednávky.
Príjemca tovaru je zodpovedný za zaplatenie daní a ciel vyplývajúcich z právnych predpisov platných na území prijímateľa produktov.
Kuriér je zodpovedný za doručenie. 101CAFFE’ sa zaväzuje zhromažďovať prípadné oznámenia o nedoručení alebo oneskorených dodávkach produktov a pomáhať zákazníkovi chrániť jeho práva, ak to vyžaduje zákon.
 
CELKOVÁ SUMA OBJEDNÁVKY POŠTOVNÉ
< 100 Eur 6 Eur
> 100 Eur Zadarmo


Prevzatie produktu zákazníkom
Akékoľvek poškodenie obalu a/alebo produktu alebo nesúlad v počte balíkov alebo v údajoch je nutné ihneď reklamovať s uvedením konkrétnych údajov z dodacieho listu. Podpisom dokumentu kuriéra zákazník potvrdzuje skutočnú externú neporušenosť produktu a zhodu dodávky.
Prípadné problémy týkajúce sa skutočnej fyzickej neporušenosti alebo úplnosti prijatých produktov je nutné oznámiť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia zaslaním e-mailu na adresu: e-slovakia@101caffe.it. K oznámeniam musí byť vždy priložená fotografia a/alebo video a nutné je uviesť výrobnú šaržu produktu (nachádza sa na zadnej strane vrecka v blízkosti čiarového kódu a dátumu spotreby). Za chybné produkty bude vrátená kúpna cena (formou dobropisu na ďalšiu objednávku) alebo za ne bude poslaná náhrada, NIE JE potrebné ich zasielať späť.

Fakturácia
Ku každej objednávke zákazníka bude vystavená faktúra. Na vyhotovenie faktúry sa použijú informácie poskytnuté zákazníkom pre každú objednávku. Po vystavení faktúry už nie je možná žiadna jej zmena. Pri zadávaní objednávky je potrebné uviesť, či je adresa dodania iná ako fakturačná adresa. 

Právo na odstúpenie od zmluvy a pravidlá pre vrátenie tovaru 
V zmysle ustanovení nariadenia vlády č. 21 zo dňa 21. februára 2014 o vykonávaní smernice 2011/83/EU o právach spotrebiteľov môže zákazník vrátiť zakúpený produkt (odstúpenie od zmluvy je povolené len pri neotvorených baleniach) a získať refundáciu skutočne uhradenej sumy, okrem nákladov na dopravu, ktoré zostávajú na ťarchu zákazníka.
Právo na odstúpenie od zmluvy môže byť uplatnené v lehote 14 dní od prijatia produktu nasledovným spôsobom:
1. Pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty zákazník pošle e-mail na adresu e-slovakia@101caffe.it s uvedením čísla objednávky a svojich identifikačných údajov. 
2. Zákaznícka podpora bude zákazníka kontaktovať a oznámi mu číslo povolenia na vrátenie tovaru (RMA).
3. Zákazník uvedie číslo RMA vo formulári pre vrátenie tovaru, ktorý dostal spolu s dodacími dokladmi. 
4. Zákazníka bude následne kontaktovať kuriér, ktorý vyzdvihne tovar na vrátenie, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
Vrátenie produktu sa musí uskutočniť do 14 dní od dátumu prijatia RMA.
Refundácia ceny zaplatenej za nákup produktu NEZAHŔŇA náklady na dopravu.
V prípade, že hodnota produktov sa znížila z dôvodu inej manipulácie, ako je potrebná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobkov (pre ilustráciu: poškodené, dostatočne alebo úplne nezabalené produkty, alebo také, kde chýbajú alebo boli poškodené určité časti, ako sú komponenty, prvky, príslušenstvo, baliaci materiál, krabice, dokumentácia a/alebo iné predmety), 101CAFFE’ vráti zákazníkovi kúpnu cenu mínus hodnotu uvedeného zníženia.  V prípade, že zákazník pošle produkty späť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty alebo v prípade otvorených a/alebo čiastočne použitých produktov a produktov, ktoré nie je možné vrátiť, právo na odstúpenie od zmluvy sa na tieto prípady nevzťahuje a 101CAFFE’ vráti zákazníkovi zakúpený tovar a vyúčtuje mu náklady na dopravu.
S výnimkou vyššie uvedených obmedzení 101CAFFE’ vráti zákazníkovi skutočne zaplatenú sumu do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom dobropisu na bankový účet alebo kreditnú kartu.

Záruka
Na všetky produkty, okrem potravinových výrobkov, ktoré predáva 101CAFFE’ sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu a 12-mesačná záruka na výrobné vady v zmysle nariadenia vlády č. 24/2002 v znení neskorších predpisov a článkov 130 a 132 nariadenia vlády č. 206/2005. Pre možnosť využitia záruky je potrebné, aby si zákazník uschoval faktúru.
Ak má zakúpený produkt výrobné vady a/alebo bol poškodený počas prepravy, zákazník môže požiadať o jeho výmenu v pevne stanovenej lehote 10 dní od prijatia, s výnimkou dočasného nedostatku konkrétneho produktu na sklade, prostredníctvom e-mailu na adrese: e-slovakia@101caffe.it. Zákazník je povinný vrátiť poškodený alebo chybný produkt v úplnom pôvodnom balení so všetkými jeho časťami.
 
V prípade výmeny produktu znáša náklady na zaslanie produktu na výmenu 101CAFFE’. 101CAFFE’ potom vymení produkt za identický alebo v prípade vyčerpania zásob a po predchádzajúcej dohode so zákazníkom za produkt v rovnakej hodnote.

Rozhodné právo a súdna právomoc 
Predaj produktov a/alebo poskytovanie služieb sa uskutočňuje na talianskom území a podlieha zákonom platným v Talianskej republike. Príslušný súd na riešenie akýchkoľvek sporov je súd stanovený talianskymi zákonnými predpismi platnými pri uzatvorení zmluvy.
 
Powered by Passepartout