101 Caffè Srl
Kvalitná káva v podoch a kapsulách

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

 

Na tejto stránke sú opísané spôsoby spravovania stránky týkajúce sa spracovania osobných údajov používateľov. Spracovanie sa vždy zakladá na princípoch povolení a korektnosti v súlade s platnou legislatívou. Na ochranu údajov sú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia.

 

Údaje budú uchované po stanovenú dobu v súlade s účelom, na ktorý sú spracovávané a v súlade s platnou legislatívou.

 

Tieto pravidlá ochrany súkromia sú vypracované na základe niekoľkých zákonných predpisov, vrátane článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ č. 2016/679, a sú určené pre tých, ktorí komunikujú s webovými službami tejto stránky, za účelom ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na internetovej adrese www.101caffe.sk, konkrétne na úvodnej strane tejto webovej stránky.

 

Pravidlá sa týkajú výhradne vyššie uvedenej webovej stránky, ktorá patrí 101CAFFE’ a neplatia pre iné webové stránky, ktoré prípadne používateľ navštívil prostredníctvom odkazu. Tie sú samostatným prevádzkovateľom spracovania údajov a teda sa odkazuje na ich stránky.

 

Tieto pravidlá sú v súlade s predpismi GDPR, ktoré európske úrady na ochranu osobných údajov prijali pre určenie minimálnych požiadaviek na zbieranie osobných údajov on-line, a najmä spôsobu, časov a povahy informácií, ktoré prevádzkovatelia spracovania musia poskytnúť používateľom pri pripájaní na webové stránky, bez ohľadu na účel pripojenia.

Prevádzkovateľ, zodpovedná osoba a práva dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť 101 Caffè Srl so sídlom v Buccinasco (Miláno) na Via dei Lavoratori 8/10.

 

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov, na ktorú sa môže dotknutá osoba obrátiť, aby získala kompletný zoznam za účelom uplatnenia si svojich práv je Umberto Gonnella, vlastník spoločnosti 101CAFFE’.

 

Žiadosť o akúkoľvek informáciu napíšte na info@101caffe.it s predmetom „privacy“ do pozornosti osoby zodpovednej za spracovania údajov.

 

Druh spracovaných osobných údajov a spôsob spracovania

Medzi osobné údaje zhromažďované prostredníctvom www.101caffe.it, samostatne alebo prostredníctvom tretích strán, patria: súbory cookie, údaje o používaní, meno, priezvisko, telefónne číslo, email, používateľské meno, heslo, štát, kraj, PSČ, mesto, fakturačná adresa, dodacia adresa, číslo domu, rôzne druhy údajov a obrázkov.

Prevádzkovateľ zabezpečuje primerané bezpečnostné opatrenia na zamedzenie neoprávneného prístupu, šírenia, úpravy alebo zničenia osobných údajov.

 

Údaje sú spracovávané v rámci prevádzok prevádzkovateľa a na všetkých ostatných miestach, kde sú umiestnené strany podieľajúce sa na ich spracovaní. Pre ďalšie informácie sa obráťte na prevádzkovateľa.

Údaje používateľa sa zhromažďujú preto, aby prevádzkovateľ mohol poskytovať svoje služby, ako aj pre nasledovné účely: štatistika, interakcia so sociálnymi sieťami a externými platformami, kontaktovanie používateľa, registrácia a overenie, remarketing a cielená reklama, zobrazovanie obsahu externých platforiem, sociálne funkcie, správa platieb, správa kontaktov a posielanie správ, hosting a zabezpečovacia infraštruktúra a testovanie funkčnosti obsahu a funkcií (A/B testovanie).

 

Je potrebné pripomenúť, že údaje môže spracúvať 101CAFFE’, aby splnila povinnosť uloženú zákonom, predpismi alebo právnymi predpismi Európskej únie a pre uplatnenie alebo obhájenie si nárokov 101CAFFE’.

101CAFFE’ bude môcť oznámiť údaje, ak je to potrebné, verejným inštitúciám, súdnym inštitúciám, polícii, advokátom/právnym poradcom, poštám/prepravným spoločnostiam.

 

Právo na prístup k osobným údajov a iné práva

 

1. Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, aj keď nie sú ešte registrované, a ich oznámenie v zrozumiteľnej forme.

 

2. Dotknutá osoba má právo získať informácie o:

  1. pôvode osobných údajov;
  2. účele a spôsobe spracovania osobných údajov;
  3. logike aplikovanej v prípade spracovania osobných údajov za pomoci elektronických nástrojov;
  4. identifikačných údajoch určenej zodpovednej osoby.
 

3. Dotknutá osoba má právo na:

  1. aktualizáciu, opravu, alebo v prípade záujmu doplnenie údajov;
  2. vymazanie, zmenu v anonymnej podobe alebo zablokovanie údajov spracovaných za porušenia zákona, vrátane tých, ktoré nie je potrebné ukladať v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zozbierané a následne spracované;
  3. potvrdenie, že činnosti podľa písmen a) a b) boli oznámené, aj pokiaľ ide o ich obsah, tým osobám, ktorým boli údaje oznámené alebo poskytnuté, s výnimkou prípadu, že takéto plnenie by bolo nemožné alebo by vyžadovalo zjavne neprimeraná vynaloženie prostriedkov vzhľadom na chránené právo.
 

4. Dotknutá osoba má právo namietať, celkom alebo čiastočne:

  1. z legitímnych dôvodov proti spracovaniu svojich osobných údajov, i keď sa vzťahujú na účel ich zbierania;
  2. proti spracovaniu svojich osobných údajov za účelom zasielania reklamných materiálov, alebo za účelom priameho predaja a za účelom vykonávania prieskumov trhu a obchodnej komunikácie.
 

Údaje o prehliadaní

Informačné systémy a softvérové postupy určené na prevádzku tejto stránky získavajú, pri ich bežnej prevádzke, niektoré osobné údaje pri použití komunikačných protokolov internetu.

 

Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby mohli byť priradené k jednoznačnej identifikácii dotknutých osôb, ale preto, že vďaka svojej povahe po spracovaní a spárovaní s údajmi v držbe tretích strán môžu umožniť identifikáciu používateľov.

 

Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú k danej stránke, adresy URI (Uniform Resource Identifier - jednotný identifikátor zdroja) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú na poslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešne dokončené, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a informačného prostredia počítača používateľa.

 

Tieto údaje sa používajú iba na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania a sú odstránené okamžite po spracovaní. Údaje by sa mohli použiť na určenie zodpovednosti v prípadoch hypotetických počítačových zločinov pri škodách spôsobených na stránke.

 

Údaje sa môžu spracúvať v písomnej, elektronickej a informatickej podobe.

 

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

 

Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na týchto webových stránkach, umožňuje následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná pre možnosť odpovedať na požiadavky, ako aj prípadné iné osobné údaje zahrnuté do správy (a príloh k nej) alebo príslušných formulárov. Ak sú uvedené iba kontaktné e-mailové adresy bez príslušného formulára, zaslaním e-mailu používateľ súhlasí so spracovaním údajov (e-mailová adresa a údaje obsiahnuté v požiadavke) spoločnosťou 101CAFFE’ v súlade s týmito Pravidlami ochrany súkromia, s cieľom odpovedať na e-maily a spracovať požiadavky v nich obsiahnuté.

 

Okrem toho odosielateľ odoslaním svojich údajov (e-mailová adresa, meno, priezvisko a všetky iné dobrovoľne odoslané údaje) vyjadruje svoj súhlas s prijímaním obchodných, reklamných alebo jednoducho informatívnych oznámení zo strany spoločnosti 101Caffe' prostredníctvom služby elektronickej komunikácie „newsletter“. Kedykoľvek je možné sa z tejto služby odhlásiť prostredníctvom príslušného odkazu, ktorý sa nachádza v každej poslanej správe.

 

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie adresy alebo iných údajov potrebných na spracovanie požiadavky bude mať za následok nemožnosť reagovať na e-mail a požiadavku nebude možné vybaviť.

 

Údaje sa môžu spracúvať v písomnej, elektronickej a informatickej podobe.

 

Rozsah poskytovania a šírenia

 

Žiaden údaj z webovej služby (vyššie uvedené údaje z prehliadania a cookies) nebude poskytovaný alebo šírený (okrem komunikácie so súdnymi orgánmi alebo s políciou, ak je to potrebné).

 

Údaje spracúva personál poverený spracovaním údajov (osoby zodpovedné za spracovania údajov a ich spolupracovníci, správcovia informačných systémov a správcovia stránky, aj externí, zamestnanci marketingu, poverení špecifickou oblasťou, ktorej sa požiadavka týka) len vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie ich povinností a na vykonanie činností potrebných na vykonanie samotných úloh.

 

Údaje poskytnuté používateľom môžu byť oznámené osobám, pri ktorých existuje oznamovaciu povinnosť podľa zákona alebo potreba oznámenia za účelom uplatnenia si oprávneného nároku spoločnosti voči nadriadeným orgánom. Môžu byť tiež poskytnuté prípadným dopravcom/kuriérom za účelom dodávky požadovaného materiálu alebo produktov 101CAFFE’.


Tieto stránky používajú súbory cookie, a to aj tretích strán, pre lepší zážitok z prehliadania a pre zabezpečenie toho, aby návštevník čo najlepšie využil naše služby. Stránky používajú aj reklamné súbory cookie tretích strán za účelom posielania reklamných správ podľa preferencií používateľa na základe prehliadania siete. Ak používateľ pokračuje v prehliadaní prechodom do inej časti internetových stránok alebo výberom ich prvkov, udeľuje tým súhlas s používaním súborov cookie.


 

Čo sú súbory cookie 

 
Takmer všetky internetové stránky používajú súbory cookie. Súbor cookie je malý súbor, v ktorom sú uložené internetové nastavenia. Prehliadač ho stiahne pri prvom prístupe na dané internetové stránky. Ďalší krát, keď sa používateľ vráti na stránky pomocou rovnakého zariadenia, prehliadač overí prítomnosť súvisiaceho súboru cookie (resp. súboru obsahujúceho názov stránok) a použije údaje nachádzajúce sa v súbore cookie. Tieto sa opätovne pošlú na stránku. Tento postup umožňuje internetovým stránkam rozpoznať prehliadač a za určitých okolností prispôsobiť zobrazovaný obsah v závislosti od situácie.

 
Kontrola a odstránenie súborov cookie 

 
Ak si želáte zmeniť spôsob, akým prehliadač používa súbory cookie, alebo zablokovať či vymazať súbory cookie nainštalované v zariadení, môžete tak kedykoľvek spraviť zmenou nastavení prehliadača. Pripomíname, že takáto voľba by mohla obmedziť mnohé funkcie pri prehliadaní samotných internetových stránok.
Postup kontroly a vymazania súborov cookie sa líši v závislosti od používaného prehliadača. Súvisiace informácie môžete nájsť na nasledovných odkazoch:
- ak používate Firefox, https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 
- ak používate Chrome, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 
- ak používate Explorer, https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- ak používate Microsoft Edge, https://privacy.microsoft.com/sk-sk/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  
- ak používate Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042 
- ak používate Opera, http://help.opera.com/Windows/10.00/sk/cookies.html
 

Súbory cookie, ktoré používajú stránky 101CAFFE’

 
Spoločnosť 101CAFFE’ používa vlastné funkčné súbory cookie a používa reklamné súbory cookie tretích strán. Pri súboroch cookie tretích strán nemá spoločnosť 101CAFFE’ prístup k informáciám zo súborov cookie, a to ani v rozčlenenej forme.
Pokiaľ ide o funkčné súbory cookie, internetové stránky spoločnosti 101CAFFE’ používajú nasledovný súbor cookie:
  • ASP.NET_SessionId (trvanie relácie prehliadania), ktorý obsahuje informácie o relácii prehliadača a umožňuje používateľom pristupovať na internetové stránky.
Pokiaľ ide o reklamné súbory cookie, internetové stránky spoločnosti 101CAFFE’ používajú súbory cookie tretích strán týkajúce sa nasledovných služieb, pri ktorých uvádzame aj stránku so súvisiacimi informáciami:
Powered by Passepartout